is toegevoegd aan uw favorieten.

Wysgeerige en staatkundige geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2C4 GESCHIEDENIS

TL

B0£K.

gen in den zelfden toeftand gtbleeven a!s zy te vooren waren.

Om zich te verzekeren van het uitfluitende voortbrengzel der Molukfche Eilanden, welke men , met reden, de Goud-Myn der Maatfchappy noemt, zyn de Hollanders genoodzaakt geweest , twee andere Bezittingen te verkrygen, de eene op Timor, de andere op het Eiland Celebes.

Het eerfte deezer twee Eilanden haalt omtrent zestig mylen in de lengte, en vyftien of achttien mylen in de breedte ; het is onder verfcheide kleine Vorften verdeeld. De Portugeezen , die, zints den tyd van hun verval, uit verfcheide plaatzen derwaarts vlugtten, zyn 'er nog in groote menigte. In den jaare 1613 wierden zy uit de ftad Koupan verdreeven door de Hoilanders, die 'er een Fort hebben, benevens eene Bezetting van vyftig mannen. De Maatfchappy zendt jaarlyks derwaarts eenige grove Lywaaten : zy haalt van daar Wasch, Schildpad, eene tamelyk goede foort van Sandelhout, en Cadiang, zynde een kleine boom , waar van men zich doorgaans bedient op de Hollandfche fchepen , om het fcheepsvolk eenige verandering van fpvze te geeven. Tot deeze takken van koophandel worden niet meer dan één of twee Sloepen vereischt, die van Batavia derwaarts gezonden worden. 'Er is met deeze Bezitting noch te winnen , noch te verliezen : de Ontvang evenaart de Uitgaaf. Al voor lang hadt de Maatfchappy afftand gedaan van Timor, hadt zy niet gevreesd, de eene of andere werkzaame Natie zich aldaar te zullen zien vestigen,

die