Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER BEIDE INDIEN. «II

men zag de beeldtenisfen aan voor betoverde menfchen, wier zamenrottingen men vreesde; de gefchenken, als mede zy, die ze gebragt hadden, wierden met afgryzen te rug gezonden. Gelukkiger waren zy in 't vervolg, zo het een geluk mag heeten, ontvangen te worden in een land om 'er vermoord te worden. Een Komptoir, welk de Engelfcben'er eenige jaaren laater oprichtten, onderging het zelfde lot. De Hollanders, die 'er niet beter behandeld waren, vertoonden'er zich op nieuw, met een Eskader, in den jaare 1648. Schoon zeer zwak, benaauwde her, egter,den Vorst, die alleen de Peeper bezit , dermaate , dat hy het befiuit nam om hun den uitfluitenden handel toe te ftaan. Alleen wierdt hem de vryheid gegeeven om vyf honderd duizend ponden te leveren aan de Chineezen, die , zints onheugelyke tyden , op zyne havens gevaaren hadden. Zints het lluiten van dit Verbond, zendt de Maatfchappy , na Banjermasfin, Ryst, Opium, Zout en grove Lywaaten. Van daar krygc zy te rug wat Diamanten, en omtrent zes honderd duizend ponden Peeper, betaalende voor de honderd ponden vyftien guldens en tien Huivers. De winst , welke zy trekt uit hetgeen zy daar heen zendt, kan ter naauwer nood de onkosten der Bezittinge opweegen , fchoon zy niet hooger loopen dan zestien duizend Guldens. Sumatra brengt haar grooter voordeelen aan.

Niettegenftaande dit Eiland, vóór de komst der Europeaanen in de Indien , onder verfcheide onafhanklyke Vorften was verdeeld, was, egter, de gantfche Koophandel te AraO 3 kn

W

BOEK»

Sluiten