is toegevoegd aan uw favorieten.

Wysgeerige en staatkundige geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IIL

SOEK.

422 GESCHIEDENIS

del hebben doen toeneemen. De dwingeland» der Angria's op het vasteland heeft eenige Baniaanen daar heen gedreeven, in weerwil van den afkeer, welken menfchen, die geene fterke dranken drinken, eigenaartig moeten hebben van eene verblyfplaats, alwaar het water niet zuiver is ; en eindelyk hebben de onlusten te Suratte zommige ryke Mooren derwaarts doen trekken.

De nyverheid en de goederen van zo veele menfchen , allen gretig na geluk , konden niet onvrugtbaar zyn. Men heeft van Malabar timmerhout gehaald, en Kaire om Kabeltouwen van te maaken. Eenige Parfis van Guzarate hebben ze tot de bedoelde einden aangewend. De Matroozen, inboorlingen des Lands, door Europeaanfche Opperhoofden befluurd, hebben zich in ftaat bevonden om de fchepen door Zee te brengen Suratte verfchaft de Cargazoenen, deels voor zyne eigene rekening , deels voor rekening van Bombayfche Kooplieden. Alle jaaren < vertrekken 'er twee na Basfora , één na Jedda, één na Mocha, en zomtyds één na China. Alle deeze laadingen zyn van eene onnoemelyke waarde ; de vaart, welke regelrecht van de Volkplanting gefchiedc, is van minder aangelegenheid.

De Maatfchappy in 't byzonder heeft haare meeste vaart op de Komptoiren, welke zy van Suratte tot aan Kaap Comorin heeft opgericht , en alwaar de Bombayfche Roupies, welke de Suratfche vervangen hebben langs de geheele kust en binnen in 't land , baar een voordeel aanbrengen van vyf ten honderd, boven