Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER BEIDE INDIEN. 491-

Lands middelen te vergrooten , dan als de Thermometer van haaren Koophandel. Deeze offerande, in zich zelve ongenoegzaam om te beletten, dat de Thee, in de verfchillende havens van Europa verfpreid , in Groot-Britannie ter fluilc worde ingevoerd , heefc nog meer voet gekreegen, zints de Natie eigenaares is geworden van het Eiland Man.

Dit klein , onvrugtbaar Eiland , geleegen onder eene koude luchtllreek, en altoos bedekt met dikke nevels , levert uit zyn eigen geen voorwerp van Koophandel op; van hier, dat zyne bevolking en zyne rykdommen een anderen grondflag hadden , dan zyne voortbrengzels. Zyne gelegenheid was zeer gunflig om van daar eene verbaazende menigte Koopmanfchappen, zonder het betaalen der inkoomende regten , te ontfcheepen op de West-Kusten van Engeland en Schotland, en den geheelen omtrek van Ierland.

Deszelfs Kooplieden kreegen Wyn, Brandewyn en Zyde-Stoffen uit Spanje en Frankryk; Tabak, Suiker, Batisten, Linnens en andere Lywaaten van Hamburg , uit Holland en Vlaanderen; Rhum, Koffy, en andere mondbehoeften van de Nacionaale en vreemde Volkplancingen. Dewyl hunne Pakhuizen altoos opgevuld waren met allerlei foorten van verboodene goederen , of die aan zeer zwaare belastingen onderheevig waren, bedienden zy zich van alle gunftige gelegenheden om ze in de Britfche Koninkryken in te voeren. Het leedt nimmer lang dat dusdanige gelegenheden zich aanbooden, vermids een Storm, een donkere nacht,de tyd was,tot hunne oogmerken

III.

BOEK.

Sluiten