Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( a9 >

van verleidende fchriften, die even verderflijk voof het verftand als bet hart zijn, met eene grootebegeerte van allerlei foorten van menfchen geleezen worden, hierdoor ftorft alle gevoel voor Christendom, voor Zedelijkheid en Deugd weg. Wij kunnen het niet verbergen, dat 'er grondftellingen verfpreid en aangenomen worden, welke eene losbandige en zinlijke levenswijze begunstigen, en dus met de leer van het Christendom ftrïjdig zijn.

Het is daarom de pligt van een Leeraar, om zijne hoorers op de gevaaren oplettend te maaken, opdat zij niet zorgenloos en ligtzinnigheen gaan, en van het verderf dat in de donkerheid wandelt , weggeileept worden, eer zij nog gevaar vermoeden. Leert derhalven, aandachtige Hoorers t leert het gevaar kennen, en zoekt hetzelve te ontvlieden , terwijl het nog tijd is. Wandelt niet in zorgenfooze zekerheid daar heenen, maar let op de tekenen der tijden, die u overluid roeroepen, wat gij te vreezen, wat gij te verliezen hebt. Bewaart uzelven vcor koel-'en laauwheid, waardoor zich helaas! de Christenen in onze dagen zoo zeer onderfcheiden. Hoort en let op den toeroep van onzen heer: Houdt, dat gij'hebtV opdat niemand uwe kroon neemei

Het is waar — de zwaarigheden en hinderpaalen', met welken gij te ftrijdenhebt, zijn wel groot,maat toch niet onoverwinlijk. Jaagt naar eene gegronde en levendige kennis van uw Christendom, en gij zult alle twijffelingen en tegenwerpingen, de drogredenen der veriiehters van den Godsdienst, en de

arms

Sluiten