Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over JOB V: 17, 18.

phaz te recht heeft mogen verklaaren: hy doet fmert aan. en hy doorwondt. —Wie doch zegt wat,yt welk gefchiedt, zoo het de Heere niet beveelt ? gaat niet uit den mond des Allerhoogflen hei quaade en het goede ? Klaagl. III. 37, 38. Ié, zegt hy zelv, formeer het licht, en fchep de duisternis, ik maak den vrede, en fchep het quaad, ik de Heere doe alle deeze dingen Jef. XLV: 7. 't Is waar, hy voert het veelal uit door menfehen, of door lasteringen, fmaadheden, vervolgingen, die ons van anderen worden aangedaan: maar men kar 'er echter altoos Gods hand in zien, „ aangezien al „ le fchepzelen alzoo in zyne magt zyn, dat zy te „ gen zynen wil zich noch roeren noch beweeger „ konnen". Be Satan hadt onzen Job gefagen me, booze zweeren Cap. II: 7, en de woefte Arabiers wa ren in zyn land gevallen; doch deeze waren flecht! werktuigen, die God als ftokken in zyne hand, en to: roeden van zyne kaftyding, hadt willen aanwenden Uwe handen, zegt Job zelv Cap. X: 8 , doen otjsmeri aan , hoewel ze my gemaakt hebben — en gy verflindt my.

Maar hoe gaat het dan verder? Een bekwaam enbe dreven heelmeefter verbindt niet alleen de gemaakti wonden, om ze te befchermen tegen de fchadelykheii der lucht, en om de geneesmiddelen op de beleedigdi deelen des te vafter te doen kleeven: maar zynj handen,met welke hy zyn werk doet, en naar welki hy den naam van Chirurgus, dat is eigenlyk een band werker, draagt, deeze zyne handen heelen, befchik kende de hulpmiddelen, om den lyder van zyne fmer ten te ontbinden.

Nu zeide God ook al vroeg tot zyn oude volk is V , dat gy met ernst naar de flem des Heere uwes Gods hooren zult, en doen wat recht is in zyn oogen, en uwe ooren neigt tot zyne geboden, en houdt alle zyne inzettingen, zoo zal ik der krankheden geene oi u. leggen, die ik op Egyptenland gelegd bebbe, want i 'C 3 bt

Jer. XXX: 12—15. Klaagl. I:ia-. AmosIH: 6.

Rtith I: 20, :2r.Jef. X 5-

E/.ecb.XXI: ■ 10. Klaagl.

1:12. Mich;.

VI: 9.

j

t

e t

Sluiten