is toegevoegd aan uw favorieten.

De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

THEMISTOCLES en CAMILLUS. 439

zynen, nadat hy alle zyne vyanden, cn dï'én, die zyne onderneeming hadden kunnen dwarsboomen, had ondergebragt, daar themistocles de zynen bouwde, door de Bondo-enootcn te misleiden; en nooit heeft zodanW verwyt den glans der daaden van camillus verdonkerd: integendeel ziet men «laarin overal eene openhartigheid en eenvouwdigheid heerfchen, welke wezenlyke kenmerken zyn van de waare grootheid.

Men kan noch in themistocles, noch in camillus verfchoonen de trotschheid, waarmede zy beiden hunne medeburgers door eene buitengewoone praalzucht tergden ; maar men zal zich gedrongen voelen toeteftaan dat de hoogmoed van camillus eer te vergeeven was, dan die van thkmistocles, daarin, dat dezelve zich niet vertoonde, dan onderlïeund door groote bedryven, terwyl themistocles met den zynen ook dan praalde, wanneer dezelve op geene merkwaardige daad fteunde. Camillus gaf zelfs blyken van zedigheid, waarover men zich niet genoeg kan verwonderen, wanneer hy, na een gedeelte der Gallen by Ardea geflagen te hebben, het Opperbevel weigerde aauteneemen, dat hem door de Romeinen, die naar Veji gevlugt waren, werd opgedragen, en dat hy, om te gehourfuamen aan Ee 5 de