is toegevoegd aan uw favorieten.

De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44° VERGELYKING tüssche»

de wetten eener Stad, die niet meer beftond, en louter een asch-hoop was, zo lang wilde wagten, tot dat deze keus bekrachtigd was door het hoopjen Romeinen, die nog het Kapitool verdedigden: waarlyk, eene gemaatigdheid zonder voorbeeld, en veel verfchillende van de eerzucht, waarvan themistocles altoos was bezeten.

Indien het, om de menfchen wel te keren kennen, niet genoeg is hen te befchouwen in den loop van hunnen voorfpoed, en het noodig is hen te zien in ftryd met het ongeluk,zal men geen gering onderfcheidtusfchen themistocles en camillus ontdekken. De een werd gebannen, zonder eenige fchynbaare oorzaak , en alleen door eene Godlyke wraak, die hem wilde doen ondergaan, 't geen hy zelf aristides had aangedaan, welken hy verbannen had zonder rede, en alleen uit nyd, wegens deszelfs verdiende; de ander werd gebannen, omdat hy zich ftandvastig had verzet tegen een plan, dat den geheelen ondergang van zyn land moest na zig fleepen.. Themistocles werd gebannen , nadat hy zyn Vaderland behouden had, en camillus redde zyn Vaderland, nadat hy daaruit was gebannen. De verbanning van themistocles was de vergelding voor dat hy de Barbaaren had verjaagd;