is toegevoegd aan je favorieten.

De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16 het LEVEN

toen die rook toenam, en de lucht begon te verduisteren, en allengs zich dermate wyd en zyd verfpreidde, dat deelve duidelyk bleek het vuur van hun voik te zyn, vielen zy met een luid gefchreeuw en met vernieuwde kracht op den vyand aan, en dreeven hem in het moeilykfte van den doorgang. Hun gefchreeuw bleef van ach» ter van de bergen niet onbeantwoord.

Daarop volgde een overhaaste vlugt van alle e Macedoniers, van welke er nogthans niet meer dan tweeduizend fneuvelden; want de moeilykheid van den weg belette de Romeinen hen te vervolgen. Deze, na het vyandelyke kamp geplunderd en de flaven medegenomen te hebben, maakten zich meester van den doortogt, en trokken door Epirus, houdende zulk eene goede orde en krygstucht, dat zy, fchoon verre zynde van de zee en van hun. ne fchepen, en fchoon zy hunne maande» lykfche uitdeeling van koren nog niet ontfangen en gebrek aan levensmiddelen hadden, echter niets mede namen uit een land, waar overvloed van alles voorhanden was. Want flamininüs onderricht zynde, dat philippus, toen hy Thesfalie als vlugten-.