is toegevoegd aan uw favorieten.

De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van PYRRHUS. 85

», der algemeene verachtinge ten doel ftaan, „ als Lieden, waarmede men naar goed„ vinden om kan fpringen ; byaldien Gy „ anders den molosser vertrekken laat „ niet alleen niet geftraft voor al het on»

gelyk, voor alle beleedigingen ons aan„ gedaan ; maar zelfs daarvoor beloond , „ dat hy de Romeinen tot eene befpottin„ ge heeft gemaakt voor Tarentyners en

Samniten!" — Ter naauwernood hadt at Plus deze zyne Redevoeringe geëindigd , of elk werdt, gelyk als door een zelfde geestdrift, aangezet tot den oorlog. Cineas ontving bevel om aanftonds te vertrekken, en voor befcheid aan den Koning te boodfchappen, „ dat hy vooraf uit Italië moest vertrekken , eer men over Vriendfchap en Bondgenootfchap met hem in onderhandelinge treeden kon. Verkoos hy, echter, met zyne krygsmagt nog langer te vertoeven , dan zoudefc de Romeinen voortgaan hem gewapenderhand, en uit al hun vermogen , te beoorlogen, al ware het ook , dat hy nog over duifend laevinussen de overwinninge bevocht."

Men verhaalt, dat cineas geduurende den tyd, dat hy te Rome het Gezantfchap F 3 be-