Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van AGESILAUS. 235

ne wapenrustinge hadden doorboord en tot in zyn lichaam waren doorgedrongen. Terwyl nu deze dappere Bende, als het ware, eene borstweeringe' voor hem maakte vonden 'er vele vyanden onder hunne handen den dood , maar ook fneuvelden 'er niet weinigen van hunne zyde. Aangezien het dus ten duidelykften bleek , hoe veel 'er aan vast was om de Thebaanen op de vlucht te flaan; wierden de Lacedaemoniers, eindelyk, wel gedwongen dat gene ter hand te neemen, hetwelk zy van aanvang niet hadden willen doen. Zy fcheidden dan de Phalanx voor hun van een en maakten eene opening , om door te trekken; en toen dit nu van de zyde der Boeotiers vry verward in zyn werk ging, fpoedende elk zich voort, zo als het viel; zaten zy ze van achteren op de hielen , of vielen ze van ter zyden met groot voordeel aan , zonder evenwel in iïaat te zyn hen aan het vluchten te krygen. Zy deinsden, naamelyk, al vechtende af, de wyk neet mende naar den Helicon, en roem draagende op 'dit Gevecht, waarin zy , zo veel. hunnen vleugel aanging, door agesilaus

en

Sluiten