is toegevoegd aan uw favorieten.

De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van DION. 105

dine naderende, begreep elk wel, wie de eenige Man was, op wien der Burgeren hoop nog kon gevestigd worden: maar 'er was niemand, die 'er van fprak, of hem noemde. Men fchaamde zich over zyne Ondankbaarheid tegens d i o n , en de Dwaasheid, die men begaan had met hem uic te dry ven! Daar, niettemin, de hooge nood drong , ontftond 'er, eindelyk , by de Hulptroepen, (t) en Ruiters een geroep, „ dat dion terug geroepen, en de Peloponnefiers ontbooden moesten worden uic Leontini!" Zo haast was dit eerfte woord niet gehoord; zo haast had een eenig man het niet durven waagen dit de uiten, of 'er ontftond by de Syracufaanen een alge. meen gejuich en vreugde. Ja ! Men zag hen zelfs traanen ftorten! Nu wenscheen zy, dat de Man hoe eer hoe liever onder hen mogt verfchynen: nu verlangden zv hem te zien, en herinnerden zich, hoe kloekmoedig en vaardig van geest hy was in het midden der gevaaren: hoe hy niet alleen zelf volkomen onverzaagd was, maar

ook

(0 Uit de andere Steden en het platte Land van Sicilië.

G 5