is toegevoegd aan uw favorieten.

De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bet LEVEN

konden 'er maar weinigen tevens onderling handgemeen worden, wegens de naauwce en ongelykheid van den grond. Evenwel floeg het Volk van dion, onderfteund door den goeden wil en het aanmoedigend geroep der Syracufaanen, de Soldaaten van nypsius ten laatflen met geweld te rug, van welke het grootfïe deel naar den Burg, die dicht by de hand was, vluchtte, en zo behouden bleef. Maar de overigen , die buiten geflooten, en in de Stad ver. fpreid waren, wierden door de Peloponnefiers opgefpoord en om hals gebracht. De omftandigheden van den tyd lieten, echter, nie: toe, dat men op het oogenblik genot had van deze Overwinning, of zich aan. ftonds overgeeven kon aan de Blydfchap, Omhelzingen en Gelukwenfchingen, die anders wel by eene zo roemvolle Gebeurte. nis zouden hebben gepast: want de Syracufaanen fpoedden zich terfïond elk naar zyne wooninge, en vielen aan het blus. fchen var, den brand, dien men ter naauwer nood, geduurende dien nacht, kon meester worden.

Zo dra het dag geworden was, had geen een der overige Demagoogen den moed

om