is toegevoegd aan uw favorieten.

De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van BRUTUS. 05

rien, hebbende geen enkel fchip dac uitgerust was,geenen enkelen zoldaat in hunnen dienst,, geene enkele ftad om hen te onderfteunen, waren zy thans, na verloop van korten tyd, byeengekomen, voorzien van fchepen, van voetvolk, van paardevolk en van geld, zodat zy in flaat waren om anderen hec oppergebied over Rome ce betwiscen

Cassius zochc wel aan brutus evenVeel eer te be wyzen, als hy van dezen ontfing, doch brutus kwam hem meesctyds voor, en ging het eerst by hem, zó ómdat hy ouder was, ais ook, omdat hy min flerk was van lichaamsgeftel. Cassius ftond algemeen te boek voor eenen bekwamen oorlogsman, doch tevens voor iemand, die oplopend van aard was, en die zich meer deed vrezen dan hoogachten; terwyl hy aan den anderen kant, in 't gezelfchap van zyne vrienden, in lachen en fpotcen naauwlyks de maac wist ce houden. Van brutus daarentegen getuigt' men, dat hy om zyne deugd de achting bezat van het volk en de liefde van zyne vyanden; dat hy geëerbiedigd wierd van' alle braven, en niet gehaat was zelfs van XII. deel. [E]