Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234 AARDRIJKS-KUNDE

Nopens den volgenden naam

D I k l A

moeten wij onze onwetendheid bekennen , alzoo er thans geene fpoor van dezen naam in Arabië voorkomt; hetzelfde moeten wij belijden omtrent

öbal en aBImaè'l.

Den naam

s h e b a

hebben wij beven reeds gevonden, als een' afftammeling van r a è m a , zoon van cus ch, wel te onderfcheiden van seba , den zoon van cuscit zeiven. - Naar dezen scheba, uit sem oorfpronglijk, hebben óeSabeërs, een van ouds vermaard volk, in Gelukkig-Arabië, hunnen naam, in het Zuidelijkfte deel van Gelukkig- Arabië, paaiende aan den oceaan; de hoofdftad van dit volk hadt ook den naam Sabe, en ftaat onder de benaming van Sabe regia, het Koninglijk Sabe, ui de Kaart van ptoeemeus, bijna op den zuidelijken uithoek van Arabië, niet verre van de ftraat of zee - engte , Babelmandel, door welke de Roode Zee met den Oceaan veréénigd wordt. Dezelve wordt ook door stephanus, in de naamlijst zijner fteden , opgegeven met den naam Sabe, en befchreven als eene groote ftad en vesting, in de nabijheid der Roode Zee gelegen. De bijzondere naam. van dezen Koninglijken Zetel der Sabeërs was Meriaba of Mariaba, bij straBoen plinius, hedendaags genoemd Mareb of Marib. Dit Mareb is nog tegenwoordig de voornaam-

Sluiten