is toegevoegd aan uw favorieten.

Wysgeerige en staatkundige geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der beide INDIEN. 433

oog loopendfte tekens van hoogagtinge ontvangen. Zy worden omringd van vrouwen , welke, hun de voeten wasfchende, hen met de verpligtendfte uitdrukkingen overlaaden. Niets wordt verwaarloosd om hen wel te onthaalen; maar het zou een onvergeevelyke hoon zyn, indien men een huisgezin verliet, alwaar men geherbergd was, om zich tot een ander te vervoegen, in de hoop van een aan-

fenaamer onthaal te zullen ontmoeten. Deeze erbergzaamheid is een der zekerfte aanwyzingen van het inftinkt en de beftemminge des menfchen tot de gezelligheid. Het is het fchoonfte karakter der woeste volken; datgeen, waarin, misfchien, de voortgang der befchaavinge en gezellige inftellingen moest eindigen.

In hunne ziekten bieden de Braziliaanen elkander de behulpzaame hand, met de harflykheid van eene meer dan broederlyke tederheid. Heeft iemand hunner eene wonde', zyn buurman biedt zich ftraks aan om dezelve uit te zuigen; alle de pligten der Menschliefde worden vervuld met een yver, deezer eerfte zorge waardig. De geneezende planten, welke hunne bosfchen hun verfchaffen, verwaarloozen zy niet; doch zy houden de maatigheid voor heilzaamer dan de geneesmiddelen; nimmer bieden zy hunnen zieken fpyze aan.

Zeer vervreemd van die onverfchilligheid of zwakheid, welke ons onze afgeftorvenen doet vlieden, ons den moed beneemt om van hun te fpreeken, ons de plaatzen doet vermyden, welke ons derzelver geheugen zouden kunnen herroepen; befchouwen deeze Wilden dezel-

III. deel. Ee ven

IX

BOEt,