is toegevoegd aan uw favorieten.

Wysgeerige en staatkundige geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER BEIDE INDIEN. 437

worden. Dit flag van moordenaaren of Maanzieken , men noeme ze zo men wil, zonderen zich af van hunne Horde , verfchuilen zich eenzaam in een hoek van het bosch, wagten den voorbyganger af, even gelyk de jaager of de Wilde zelve een wild dier uit zyne fchuilplaatze zou befpieden, fchieten op hem, maaken hem af, verzekeren zich van het lyk en verflinden het.

Indien deeze neiging geen ziekte zy, kan de fmaak in menfchenvleesch in de offeranden der gevangenen, en de luiheid geteld worden onder de oorzaaken van dit menfcheneeten, alleen aan byzondere Wilden eigen. De befchaafde mensch leeft van zynen arbeid; de Wilde leeft van de jagt. Steelen is, onder ons, de kortfle en minst lastige wyze om te verkrygen. Zyns gelyken te dooden, en hem te eeten, wanneer men hem daar toe bekwaam vindt, is de minst vermoeiende jagt voor eenen Wilde. Men kan veel fpoediger een mensch dan een dier dooden. Een luiaart wil, onder ons, geld hebben, zonder de moeite te neemen om het te winnen. Onder de Wilden wil een luiaart eeten, zonder de moeite te doen van op de jagt te gaan; de zelfde ondeugd doet beiden den zelfden misflag begaan; want overal is luiheid zo veel als menfchen te eeten; en uit dit oogpunt befchouwd zynde, is het eeten van menfchen nog algemeener in de zamenleevinge dan in het diepfte der bosfchen. Indien het immer mogelyk zy, de zulken onder de Wilden, welke zich met menfchenvleesch voeden 3 van naby te befchouwen, men zal beEe 3 vin»

IX.

BOEïC.