is toegevoegd aan uw favorieten.

Wysgeerige en staatkundige geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der beide INDIEN. 439

ten den Wilde insgelyks vervoeren tot eenen diefftal: maar de eenige diefftal, om welken te pleegen een Wilde in de verzoeking kan gebragt worden , is het leeven van eenen Wilde, dien hy goed vindt om te eeten.

In Brazil worden de hoofden der verftorve^ nen zeer zorgvuldig bewaard. Aan alle vreemdelingen worden zy, met veel omflags, vertoond, als gedenktekens van dapperheid en overwinninge. De Helden deezer wilde Natien draagen hunne krygsverrigtingen op hunne leden gegraveerd, door infnydingen, welke hen in de oogen hunner landgenooten tot eere ftrekken. Het zyn geene gouden of zyden fieraaden, welke de vyand hun kan ontneemen. 't Is fraai in hunne oogen, in gevegten een verminkt lichaam te hebben bekoomen. Een man, welke, in deeze gewesten, tragt te behaagen, moet met bloed bedekt zyn.

Dusdanige zeden hadden de Braziliaanen niet zeer voorbereid tot het draagen van het juk, welk de Portugees, by zyne aankomst, hun wilde opleggen. In 't eerst vergenoegden zy zich daar mede, dat ze geenerleie gemeenfchap onderhielden, noch eenige verbintenis aangingen met deeze vreemdelingen. Ziende dat zy vervolgd wierden, om in flaavernye gebragt, en tot het bearbeiden der landeryen gebruikt te worden, namen zyhet befluit, om alle Europeaanen, welke zy konden meester worden, te Aagten en op te eeten. De bloedverwanten en vrienden der gevangene Wilden verftoutten zich om hen te veriosfen. Dit gelukte hun zoratydi. Deeze Ee 4 goe-

IX. boek.