Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER BEIDE INDIEN. 51I

eene kleine volkplanting op. Dezelve beftondt uit vyftien of twintig hutten, van takken van boomen gemaakt en met bladeren gedekt, even als de hutten der nabuurige Wilden. Eenige laage bolwerken, opgeworpen om 'er gefchut op te planten , deeden daar aan den naam geeven van het Fort Coligni. Drie jaaren laater wierdt het vernield door emmanuel de sa , die aan het vaste land de grondflagen leide van eene ftad, die , van wegen de Tabak- en vooral de Suikerplantaadjen , zedert zeer vermaard wierdt. Haar ligging op twee en twintig graaden en twintig minuuten Zuider breedte was oorzaak , dat zy verre genoeg van de oude waereld lag, om met reden te mogen vastftellen, dat middelmaatige vestingwerken genoeg zyn zouden ter haarer verdeediginge. Doch vermits de verzoeking, om een aanval op haar te doen, aangroeide naar evenredigheid van haare rykdommen , oordeelde men zich verpligt om de vestingen te verfterken. Zy waren reeds zeer aanmerkelyk , wanneer du guay - trouin , in den jaare 1711, zich van haar verzekerde , met eene onverzaagdheid en beleid, welke zynen reeds behaalden roem merkelyk vergrootte. De nieuwe verfterkingen, welke men zedert gevoegd heeft, by de vestingen, welke de Franfchen hadden ingenomen, nebben de verovering der plaatze niet moeilyker'gemaakt, dewyl zy nog kan aangetast worden aan andere kanten , alwaar eene landing zeer doenlyk is. Indien het goud, door yzeren poorten , eenen weg kan vinden in koperen torens, het yzer kan nog

ge-

IX.

boek.

Sluiten