is toegevoegd aan uw favorieten.

Wysgeerige en staatkundige geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER BEIDE INDIEN.

vang. Hy was van te langer duur, dewyl Engeland, onlangs met Frankryk oneenig geworden, ter oorzaakc van de oncthrooninge van jakobus den II, het van zyn belang oordeelde, zich met de Iroquoifen te verbinden.

Eene Engelfche Vloot, in den jaare 1690 uit Europa vertrokken, verfcheen in Wynmaand voor Quebec, om het beleg voor hetzelve te flaan. Zy hadt moeten ftaat maaken op een ftoutmoedigen tegenftand, uit hoofde van de afwendinge, die de Wilden zouden maaken, door het bemagtigen van de voornaamfte Sterkten der Volkplantinge. Maar, naa het lyden van zwaare verliezen , was zy genoodzaakt, met fchande van haare onderneeming af te zien; zy was misleid in haare verwagting, door zonderlinge oorzaaken, onzer aandagt wel waardig.

Het Engelfche Ministerie, het Ontwerp beraamende om Canada onder 't juk te brengen , hadt beflooten, dat de Landtroepen en de Zeemagt aldaar gelyktydig zouden aankoomen. Met de uiterfte naauwkeurigheid wierdt dit verftandig befluit ten uitvoer gebragt. Naar gelang de fchepen de rivier St. Laurens opzeilden, rukten de Troepen te lande aan, om ten zelfden tyde met de Vloot op het Tooneel des Oorlogs te verfchynen. Bykans hadden zy het bereikt, wanneer de Iroquoifen, die hun voor Gidzen en medehelpers dienden, de oogen ontflooten voor het gevaar, in 't welk zy zichftortten, door hunne Bondgenooten ter veroveringe van Quebec aan te voeren. Geplaatst, dus fpra-

ken

XV.

boek.