is toegevoegd aan uw favorieten.

Wysgeerige en staatkundige geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22© GESCHIEDENIS

XVI.

boek.

]

] i

Zeezand, waar van men, tot het aanleggen van dezelve, genoodzaakt was geweest zich te bedienen, in geenen deele gefchikt is tot Metzelwerk. De bemantelingen van verfcheiden gordynen waren ten eenemaale ingeftort. Men ontmoette 'er .flegts een Kazemat en een klein Magazyn, tegen de Bomben beveiligd. Uit niet meer dan twee duizend negen honderd man beftondt de Bezetting, welke deeze plaats moest verdeedigen.

In weerwil van zo veele nadeelen, befïooten de belegerden tot den hardnekkigften wederftand. Terwyl zy zich met zo veel kloekmoedigheids verdeedigden, konde de kragtige verfterking, op welke men hun uit Canada hoop gaf, aankoomen. Wat 'er ook gebeurde, zy zouden deeze groote Volkplanting bewaaren tegen allen verderen aanval, geduurende het overige van den Veldtogt. Wie zou gelooven, dat zo veel onverzaagdheids onderfchraagd wierdt door de dapperheid eener Vrouwe? Mevrouw drucourt, zich geduurig op de Bolwerken onthoudende met de Beurs in de hand, en eiken dag driemaal het Gefchut losbrandende, fcheen den Gouverneur, haaren Echtgenoot, den roem zyner amptsverrigtingen te betwisten. Niets benam de belegerden den moed, noch de Olegte uitflag der uitvallen, welke zy verfcheiden maaien tragtten te doen, noch de becwaamheid der Krygsverrigtingen, door den Admiraal boscawen en den Generaal amtorst beftuurd. Niet vroeger, dan toen Ie Belegeraar op het punt ftondt om eenen anval te doen, dien de belegerden onmogelyk