Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Beide INDIEN. 17

överingen, zonder geweldige poogirigen, donder eene dier omwentelingen, welke de oogen van het woelagtig en driftig Gemeen zonderling treffen, wierdt dit Gemeenebest een fchoüwfpel voor het gantfche Heelal. Deszelfs nabuuren, iri weerwil hunner barbaarschheid, wierdeh bekoord door de zagtheid van zyne Zeden; eh de afgelegen Volken, ondanks hun Zedenbederf, deeden hulde aan zyne deugden. Alle Natiën vleiden zich, de heldhaftige tyden der Oudheid een daadlyk beftaan te zullen zien verkrygen en op nieuw gebooren worden , welke de Wetten en Zeden van Europa hun voor een verdiehtzel hadden doen houderi.

Pennfylvanie grenst ten Óósten aan den Oceaan; ten Noorden aan Nieuw-York eh Nieuw-Jerfey; ten Zuiden aan Virginie eri Mariland; ch ten Westen aan landen, die Van Wilden bewoond worden. Aan alle kanten wördt het bewaard door Vrienden :' èn Van binnen door de DeügdJykheid zynef ingezetenen. Zyne kusten, eerst naauw bepaald , breiden zich ongevoelig uit tóÉ eene uitgeftrektbeid Van hónderd twintig Mylen. Zyne diepte, welke geene andere grensfcheiding heeft dan die zyner Bevolkinge en Akkerbouw, beflaat reeds eene uitgebreidheid van honderd vyf en veertig Mylen.

De lucht der Volkplantinge is zuiver èri hélder. Het klimaat, uit zich zelve zeèr gezond, wordt nog verbeterd door dé landontginningen. De klaare en gezonde wate-

Vil. deel. B ieri

XVIII.

BOEK.

Sluiten