is toegevoegd aan uw favorieten.

Wysgeerige en staatkundige geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLADWYZER

DER

VOORNAAMSTE ZAAKEN.

A.

Aart der Wetten, (_de~) door dit vermaard Werk, worcjf de gezigteinder des vernufts uitgebreid, 338.

Adel, is niets anders dan eene haatlyke onderfeheiding, wanneer dezelve niet .gegrond is op bedryven, nuttig voor den Sraat, 341.

Akademie der Weetenfèbappen te Parys, wat de kunften en weetenfchappen aan haar verfchuldigd zyn, 422.

Alatamaha, eene rivier van Amerika in Georgië, 85.

Albemarle, CLord) verkrygt van Karei den II den eigendom van Karolina, in gemeenfchap, 69.

Amfterdam, hoofdftad der vereenigde provinciën, deszelfs aandeel in het beftuur van het Gemeenebest, 243.

Anaxagoras, een Grieksch Wysgeer, fchryft over de Natuurkunde, 412.

Anaximander, een Grieksch

Wysgeer, fchryft over dc Natuurkunde, 412.

Anaximenes, een Grieksch Wysgeer, fchryfr. over de Natuurkunde, 412.

Anglikaanen, doen vrugtlooze poogingen o:n de Kerkelyke magt in te voeren in de Engelfche Volkplantingen van Noord-Amerika, 153-

Annapohs, de hoofdftad van Maryland, 61.

Apalaches, (_d.e^ bergen in Amerika, 85.

Arabiërs, aan hun is Europa de herleeving der Wysbegeerte en der kunftan verfchuldigd, 415;

Arioste, zyn werk is veeleer een doolhof van Dichtkunde dan eergedicht, 403.

Ariftides, een vermaard Archont van Athene, legt eene belasting op gantsch Grie kenland, 380; hoe de Grieken deeze belasting noem. den, aW. 4 Ari-