is toegevoegd aan uw favorieten.

Wysgeerige en staatkundige geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ser BEIDE INDIEN, $i?

vermaaklykbeden. Zy wierden vervangen van een Muzyk, 't welk kiefche ooren misfchien zouden ontloopen hebben , maar 't geen in den fmaak der Oosterlingen viel. De nacht, die geopend wierdt met Vuurwerken van een zagter licht dan de onze, wierdt vervrolykt door dansferesfen, wier danspartyen meer of min fpoedig op elkander volgden, naar maate van den rang of de rykdommen van hun, welke haar ontbooden hadden. Wanneer de zatheid van vermaaken ter ruste nodigde, deedt men eene foort van Violen binnen koomen, welke door zagte, eenpaarigeen dikmaals wederkeerende klanken den flaap lokten. De zedeverdorvenften wierpen zich in de armen van een jongen Abysfinifchenflaaf, en gebruikten de middelen, in deeze gewesten bekend, om dit eerloos vermaak te rekken.

Nimmer wierden de vrouven tot deeze vermaaklykheden toegelaaten ; maar zy ontbooden insgelyks dansferesfen en bezorgden zich andere tydkortingen. De voorkeuze, welke haare minnen doorgaans aan ligtekooijen gaven, verdoofde in haar hart allen gevoel van genegenheid jegens hen, en gevolglyk ook dat van wederzydiche jaloezy. Van hier dat zy onderling in eene vry naauwe eensgezindheid leefden. Eene vervro'ykende tyding was het voor haar,wanneer 'er eene nieuwe medgezellin wierdt aangekondigd, omdat haar gezeifchap hierdoor groeide. Nogthans hadden zy een magtigen invloed op de'gewigtigfte zaaken; en een Mpgol bepaalde zyn gevoelen bykans altoos naar den raad van zynen Harem. De zulken zyner vrouwen, welke geene kinderen hadden 3 gingen dikmaals uit om haare vrouweO 5 lykf