Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f20 GESCHIEDENIS

door buitenfpoorige ontwerpen, wier verderfiyke. gevolgen, om de tegenwoordige kortftondige voordeden, niet opgemerkt of niet geagt zullen worden; en, om my te bedienen van eene kragtige, maar waaragtige, en fchrikbaarende, doch tevens zinnebeeldige leenfpreuk van 't geen in alle landen gebruiklyk is, zo lang de dwaasheid, gierigheid, verkwisting, domheid of dwingelandy der Opperheeren de uitgehongerde of fchraapzieke fchatkist in den ftaat zullen gebragt hebben, dat men de Oogften zal verbranden, om ie fpoediger den prys der asfche in te zamelen ?

Indien het Finantieweezen gevallig verftandiger en edelmoediger wierdt in Deenemarke, dan het geweest is en nog heden is in eenig gedeelte des Aardbodems, zouden de Eilanden St. Thomas , St. Jan en St. Croix , misfchien, daar door bloeien; en hunne voortbrengzels zouden eenigermaate aanvullen de geringe waarde van die van het Moederland zelve.

De provinciën, vyelke heden ten dage het grondgebied van deezen Staat in Europa uitmaaken , waren voormaals onafhanklyk van elkander. Staatsomwentelingen, veelal van een zonderlingen aart, hebben ze aan de zelfde wetten onderdaanig gemaakt. In het middelpunt van dit kwalyk zamengefteld geheel leggen eenige Eilanden , van welke het meest bekende den naam van Zeeland voert. Men ontmoet aldaar een voortreffelyke haven, welke, van een visfchersdorp, 't geen zy nog was in de elfde eeuwe , aangroeide tot eene kleine ftad in de dertiende, tot de hoofdftad van het Ryk in de vyftiende eeuwe, en tot eene fraaie ftad, naa den brand van den

jaare

Sluiten