is toegevoegd aan uw favorieten.

Wysgeerige en staatkundige geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8e

GESCHIEDENIS

vers 3 penningen, door Cayenne voortgebragt; indien men daar nevens voege de 18. 975 974 Livres 1 Huiver en 10 penningen, door Martinique aangebragt; indien men daar nevens voege de 12. 75T. 404 Livres 16 ftuivers 10 penningen , door Guadeloupe geleverd, zal men bevinden, dat Frankryk, in den jaare 1775, uit zyne Bezittingen in de Nieuwe Waereld in vyfhonderdtweeënzestig fchepen heeft ontvangen 126. 378. 155 Livres 18 ftuivers 8 penningen.

Van deeze voortbrengzelen gebruikte het Koninkryk voor flegts 52. 793. 763 Livres 5 ftuivers 8 penningen. Het verkogt, derhalven, aan den uitlander voor 73. 584. 392 Livres 13 ftuivers.

Deeze aanzienlyke verzending beftondt uit een miljoen veertigduizendnegenhonderdachtennegentig kwintaalen en zesenzestig ponden Suiker, welke opbragten 38. 703. 463 Livres; vyfhonderdduizendhonderdtweeëntachtig kwintaalen en zesenveertig ponden Koffy, welke opbragten 23.' 727. 608 Livres 13 ftuivers; elfduizenddriehonderdzes kwintaalen en achtendertig ponden Indigo, welke opbragten 9. 6ro. 423 Livres; zevenduizendnegenhonderdtweeëntwintig kwintaalen en vyf. enzcventig ponden Kakao, welke opbragten 554. 592 Livres 10 ftuivers; vyftienhonderdeenendertig kwintaalen en achtenzeventig ponden Rokou, welke opbragten 95. 838 Livres; duizendentwintig kwintaalen en elf ponden Katoen, welke opbragten 255. 027 Livres 10 ftuivers; twaalf honderdzeven kwintaalen en negenenvyftig ponden Kanefas, welke opbragten 32. 605 Livres; eenenveertigduizend achthonderdacht kwintaalen en twintig ponden hout, welke opbragten 598. 723

Li-