is toegevoegd aan uw favorieten.

Wysgeerige en staatkundige geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï72 GESCHIEDENIS

ten in de beste gronden; doch bykans allen toornen tot volkomenheid in de gemeenfte gronden Geen regenagtig jaar is 'er in Amerika, 'c welk niet vrugtbaar is. In een droog jaar is de oogst zomtyds de helft minder. ë

De eenige zaak, welke de aandagt der Opgezee. tenen van St. Vincent verdient, gelyk van eiken eigenaar van ligte landen, in welk eene Luchtftreek zy ook gelegen zyn, behoort derhalven te weezen, ten aanzien van hunne Braaklanden de voorkeuze te geeven aan planten, welke dezelve zo dra mogelyk bedekken , en zo min doenlyk laaten bloot leggen aan den onmiddelyken fiag van fterke regens, welke dezelve, wanneer zy met bearbeid zyn, meer en meer los maaken, en bearbeid zynde, dezelve affpoelen; voornaamlyk bedagt te zyn op het ftelzel van Landbouw, welk, zonder de plant te zeer te belemmeren, aan dezelve den trap van wasdom geeft, noodig om den grond te beveiligen in het oogenblik van de dnngendfte behoefte, in dat faifoen, waar in de veelvuldige regenvlaagen niet zouden nalaaten, ten langen laatfte zelf de Tuf weg te fpoe len. Zo lang ze met eenige aarde, van hoedanig eene natuur ook, bedekt zyn, hebben wy geene onvrugtbaarheid te vreezen. De grond, welke eenmaal in ftaat was om eene plant te voeden, door de zorge desLandmans in zynen eerften ftaat gebragt zynde, zal daar toe bekwaam zyn tot aan de voleindiging der Eeuwen. Dominions wierdt van zyne eigen kinders, enz,

O I T-