Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der BEIDE INDIEN. 225

Zeer talryk zyn deeze Mynen op het EilandRoyaJ, gemaklyk te bewerken, en, in zekeren zin, onuitputtelyk. Onder de aloude bezitters heerschte hier eene wanorde, welke de nieuwe Regeering heefc willen voorkoomen , door den eigendom aan zich te houden, om denzelven niet af te ftaan dan aan de zulken, welke genoegzaa» me middelen bezaten om dien ten voordeele aan te wenden. Zy, welke deeze onderneeming doen zullen met genoegzaame "penningen , zullen een voordeeligen aftrék vinden op alle de Westlyke Eilanden van Amerika. Zy zullen zelf dien vinden op de kusten en in de havens van het Noord]yk Vastland, alwaar men reeds de duurte van het hout ondervindt, en zy zich nog meer zal doen gevoelen.5 Deeze foort van nyverheid zal voor de Volkplanting doen gebooren worden eenen fcheepvaart, welke onophoudelyk zal aangroeien, en die zelf haare Visfcheryen zal doen toeneemen; doch die van Terra-Nova zal zy nooit evenaaren.

Gelegen tusfchen de zesenveertig, enz.

invulling.

Deel VI. bladz. 308, tusfchen regel 4 en 5.

Het is een wel beweezen verfchynzel, dat zo haast deeze Visfchery begonnen is, de Zee vet wordt en zeer bedaard, en de visfchuiten op de oppervlakte der wateren als op glad ys zweever» Wanneer men den Walvisch fnydt, brengt het vet, daar uit voortkoomende, het zelfde P uit-

Sluiten