Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5o6 GESCHIEDENIS

nen, die 'er zich op wilden toeleggen, heeft het een minfte uitlandfche akkerlieden in zyne ongerepte Provinciën ontbooden.

In weerwil van deezen bykans algemeenen nayver, moet men bekennen dat de Akkerbouw niet den zelfden opgang heeft gemaakt als de overige kunften. Zints de wederkomst der Geleerdheid, heeft 's menfchen vernuft de Aarde gemeeten , de beweeging der ftarren berekend, de Lucht gewoogen. Hy is gedrongen door de duifternisfen, welke het Natuurlyk en Zedelyk Stelzel der Waereld voor hem verbergden. De raadpleeging met de Natuur heeft hem geopenbaard een oneindig getal geheimenisfen, met welke alle Weetenfchappen zich verrykt hebben. Haare heerfchap. py heeft zich uitgebreid over duizend noodige voorwerpen tot heil der Volken. In deeze gisting der verftanden, heeft de Proefondervindelyke Natuurkunde, welke niet dan zeer onvolkomen de aloude Wysbegeerte hadt opgehelderd, te zeldzaam haare waarneemingen uitgebreid tot het gewigtig. fte gedeelte van het Groeiend Ryk. Men is°onkundig van de verfchillende hoedanigheden der landen, wier getal oneindig onderfcheiden is; welke voor ieder voortbrengzel best gefchikt zyn; haare hoeveelheid; de hoeveelheid der zaaden, welke het voegt in dezelve te werpen; de gefchikte tyden om ze te bewerken, te bezaaien en te maaien; de foorten van Mest, welke haare vrugtbaarheid moeten vergrooten. Niet beter is men onderrigt aangaande de voordeeligfte wyze om de kudden te vermenigvuldigen , dezelve te kweeken, te voeden en haare vagten te verbeteren.

Sluiten