Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE MEST-STOFEEN' *9

Door deeze middelen weet men, dat land 't welk te vooren naauwlyks iets opbragt k voordeelige oogften heeft gegeeven : men heeft de proef genomen, om de eene helft van een.ttuk nieuw-opgebroken grond van deeze zandachtige foort te mergelen, en de andere in deszelfs natuurlykeu ftaat te haten; vervolgens beide met hetzelfde koorn bezaaid geweest zynde, had het gemergelde een overvloedig gewas opgebragt, terwyl op het ander niet eene aair was ryp geworden.

In jaaren, waarin andere gewasfen mislukken, flaagen zulke, welke op deeze gronden ftaan , zelfs tot verwondering. Wanneer een vogtige zomer invalt, terwyl een jPtuk gemergelde zandgrond in zyn volfte kracht is, wast het graan daardoor op eene ongelooflyke wyze. Zulke faifoenen doen het graan nadeel op zommige landen; maar deeze worden daardoor zeer rykelyk bekaden.

In zoodanige gevallen, moet de mergel 'altyd gefchikt zyn voor den grond, volgens deezen regel ; hoe zandiger de grond is, hoe meêr kleiachtig de mergel zyn moet.

Indien een onbezonnen landman, vernomen hebbende, dat zandachtige gronden door de mergel zeer verbeterd worden, eenê van de zuivere, fmeerige, en zagte foorten, waarvan boven gemeld is, zonder verder

be-

Sluiten