Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN JESUS. I. AFD. ar

van de middelen , van welken hij zich bediende, en die dezelfden in alle tijden .en onder alle omlbndigheden blijven. In 't bijzonder heeft de Leeraar van den Godsdienst ten opzigte van dit gedeelte van J e s u s leertrant, waar in hij zich naar de Voikstaale en de manier van denken van zijne Toehoorers fchikte, een voorbeeld om naatevolgen. Te fpreeken, gelijk Jesus fprak, in de duidelijke., natuurlijke, en verftaanbaare taaie des gemeenen Jeevens», zonder juist Jaage woorden en fprcekwijzen te gebruiken, is voor den Leeraar des Volks even zoo noodzaak! ijk, als het voor Hein was. (*), Door nuttelooze, befchouwingen, en onverftaanbaare ahoamatijche uitdrukkingen, we'ken men gemaklijk ontbeeren kan, en die misfchien eerst, gelijk zoo veele andere dingen in de Akroamatiek, door gefchillen ontdaan, en in het godgeleerd ftelzel ingefloopen zijn, wordt het onderwijs des Volks, en in 't bijzonder hetgeen aan de geringe ongeoeftende klasfe van menfehen gegeeven wordt, vruchtloos, Hoe duidelijker onze begrippen zijn , des te meer zullen wü bij het voordellen van dezclven de eene uitdrukking met de andere verwisfelen, en een en het zelfde bewijs, zonder deszelfs innerlijke kragt te verzwakken , dan eens dus, dan anders inkleedden kunnen, ter liefde van onze Toehoorers. De Leeraar van het volk kan dikwijls naar het voorbeeld van Jesus, hetgeen hij zeggen wü , des te verltaapbaarer maaken,indien hij zig irj de wijze van voordellen, zuo verre het gefchieden kan, naar de manier van denken zijner Toehoorers voegt. Wie het Karakter der Toe» hoorers, welken hij voor zig ziet, kent, wie op hunne gevoelens en neigingen, bekwaamheden , kundigheden, deugden , ondeugden, vooroordeelen, dwaalingen, zeden en go.Woontens acht geeft, volgt hier in den grootlïen Leeraar naa, U *»M8.*i '«tca.- &...H JUK ai v „en

Q*J Vid, Moscijb Disp. de Tlieologia Populaii. §. jo. n.

Sluiten