Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,4o OVER DEN LEERTRANT

fpotters uittelachen , die zich deze leer zoo dwaas, zo» tegenftrijdig met de gewijde fchriften kunnen voorftellen, dat zij een voorwerp van fpotternij worden moet.

Maar nu de manier en wijze , hoe uit dit lighaam dat veranderde zal voortkoomen ? Dit is zekerlijk de groote vraag, welken men ,niet beantwoorden kan; maar wij weeten ook njet, hoe de vrucht uit het zaad voortkomt, en hoe de rups in een kapél verandert. Ik kan mij echter toch voorftellen, dat de Schepper van mijn lighaam , hetzelve zoo heeft kunnen inrichten , dat het de ftof tot dat beter heerlijker lighaam , met de daad bevatte; dat God, uit dit tegenwoordig nietig, een volmaakter lighaam toebereiden , hetzelve met nieuwe voorrechten en hoedanigheden voorzien , en tot zijne nieuwe verordening bekwaam maaken kan. Daar wij geduurig zoo veele deelen van ons lighaam verliezen, en geltadig nieuwe verkrijgen, (* ) en

. nog,

fO Wij weeten , dat ons tegenwoordig lighaam eertijds niet uit even zoo veele, en even dezelfde deelen heeft beftaan, en ftraks naa dit oogenblik ook niet meer beftaan zal. Het was een zeer klein lighaam, dat wij in 't begin in moeders lighaam hadden ; het was reeds-veel grooter, toen wij gebooten werden, en zeden dien tiid is het nog vijftien of twintigmaal zwaarder geworden ; bij ge- ■ vol- is vreemd bloed , vleesch, visch.melk , kaas, brood , kruiden,, , vruchten, wortelen , water, bier , wijn , die voortijds met tot ons ; Lbaaui behoorden , en die wij zonder eenig gevoel fnijden , kaau- ; L°eu. kooken en braaden konden, tot ons overgegaan, en znn dee-. len geworden van onszeiven , waarin wij nu gevoelen en ons bewust zijn , en welken wij, als onszeiven beminnen , belchermen,,

StfSteÏ* * "oodzaaklijkheid van het «nrrlzel dat 'er eene gedimrige vermindering of verlies van onze: £clen zijn moet, die zoodanig een, vergoeding vereischt. Derhalven worden 'er geduurig, zónder dat wij het gewaar worden doo„ (iWaasfemlng, fchuureri en wrijven, deelen van ons afgezonderd «« welken wij naderhand als vreemde aanmerken. De bevinding vW

Sluiten