Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3<5 REDENVOERING.

met alle getrouwheid, waarneemen; indien wy u niet keren, venmanen, en vertroosten, met dien regtgeaarden Godsdienstyver, en met dien ernst, dat elk verftandig en Godvrugtig Christen overtuigd zy en blyve, dat wy ons beroep niet alleen waarneemen, om daar door een beftaan te hebben, maar ook, om het algemeen geluk, in de weereld, te bevorderen, en de menfchen tot eene zalige eeuwigheid voor te bereiden, 't Kan niet dan aan eene verbaazende onkunde, of aan eene volflaagene moedeloosheid, door den tegenftand eener verftandlooze en vooringenomene menigte, veroorzaakt, of aan een hart, 't geen reeds in flegtheid verfynd is, worden toegefchreeven, wanneer de Prediker, van den Kanfel zynde., nimmer, het nut overweegt, 't geen hy in zyne Gemeente gedaan heeft, of nog kan doen; maaralleen de tydelyke winden berekent, die hy , van zynen predikdienst, reeds getrokken heeft, en nog kan trekken. Daar kan geene Agting in uwe zielen omtrent zulk eenen Leeraar huisvesten; want zyne onverfchilligheid en verkeerd belang zal in zyne redenvoeringen, in zyne gefprekken, en in zyne geheele houding , doordraaien.

Des Leeraars gedrag moet met zyne leer zamenHemmen. Deeze is een ftokregel, welken elk kent, en veele toonen te kennen. Zy vlieden eer de vergadering,

Sluiten