is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92 jansenisten.

V. En willigden de staaten dat in ?

A. Verre van daar! Zy gaven een treflyk Antwoord daarop. „ 't Was, zeiden zy, een onverbrcekbaare regel hunner Republiek, geen' dwang te gebruiken in het ftuk van den Godsdienst. Ieder ftondt vry, te gelooven wat hy best oordeelde tot verkryging der Zaligheid. Zy hielden den hunnen voor den besten , en wenschten, dat ieder dien mogt belyden. Zy dwongen egter niemant. Zy gaven elk vryheid ; mids hy niets deedt tot krenking van hun gezag in de Regeering , of ten nadeele der rust in de Maatfchappy. Op dien voet verdroeg men de Roomfchen, zonder kennis te neemen van hunne Gcfchillen , of van hun minder of meerder ontzag , dat zy den Paus toedroegen. Zy hadden zich niet bemoeid met de verkiezing van eenen Aartsbisfcbop van Utrecht ; maar zy wilden nu ook niet gedoogen, dat iemant gezag gebruikte , om den eenen of anderen te dwingen tot het verhaten zyner gevoelens. Men zou de beide partyen tegens vervolging befebermen. De Doge van Venetië kon wel bezeilen , dat men den Hove van Rome nooit zou toeftaan , een onbepaald gezag, of verder dan in de Roomfche Ryken plaats hadt , te oefenen."

V. Hoe liep toch dat af?

A. De benoemde Aartsbisfchop van Utrecht

was