Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5o6 CEESTELYKEN IN FRANKRYK.

nisten en Jefuiten, hebben, jaaren lang, het Ryk beroerd. (IV Deel, bladz. 169, 170, 259. 263) De Roomfche Godsdienst blyft de heerfchende. voltaiPvE heeft veel gedaan tot de Verdraagzaamheid; (IV Deel, bladz. 233-236) maar buiten dat weinig goeds. Hy heeft er egter moedige Tegenfchryvers gevonden, die hem uit het veld geflagen hebben. Onder hen munt vooral de geleerde GUENéE uit. — Voorts heeft Frankryk eene talryke Geestelykheid. Men rekent veertigduizend Kerfpel- en zestig, duizend andere Priesters, honderdduizend Monniken en zo veele Nonnen; doch anderen rekenen een half millioen Geestelyken van beide Sexen. Welk een verbaazend getal! Aan de vernietiging der twee laatften, als ballasten van den Staat, moest de eerfte hand gelegd worden ; en hoeveel zou dan het. Ryk in vermogen en vermeerdering van Onderdaanen niet winnen! De Orde der Jefuiten werdt er in den jaare 1762 vernietigd. De andere Geestelyken betaalen jaarlyks eene fchatting aan den Koning , die beflootcn wordt in groote en kleine Vergaderingen , welke tot dat einde door hun gehouden worden. De Vryheden der Franfche Kerk , naamelyk , dat" de Paus in waereldlyke zaaken niets te gebieden heeft, en, in geestelyken, zyne magt door de befluiten der oude Kerkvergaderingen bepaald is, hebben de Koningen niet op den duur, maar het Parlement ftandvastig verdeedigd.

V.

Sluiten