is toegevoegd aan uw favorieten.

Aaneengeschakelde verklaaring van den Heidelbergschen Katechismus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

398 VER.KLAARINC VAN DE

eindelijk in deze voorafgaande vereischten het geheele gewigt ter verkrijging der zaligheid heit; dat dit alleen noodig gerekend worde, om zalig te worden; zoo dat de geheele leer der Verzoening, alle Verborgenheden, alle geloof aan Gods Verborgenheden, uit den weg gefchooven worden.

Ik was voorneemens, over die ftuk breedvoeriger ie fchrijven; doch intusfehen zijn er in druk uitgegeeven , zekere 'Gemeenzaams Brieven, over verfcheiden Waarheden, invloed hebbende op den beoefenenden Godsdienst, naar het Euangelie, e.z.v. Die geleezen hebbende, zag ik, met genoegen en volle overeenftemming mijnes gemoeds, dit ftuk breedvoerig en genoegzaam behandeld en afgedaan, in het II. ftuk, den Twaalfden Brief, bladz. 289 en vervolgens, en in den Dertienden Brief, bladz. 319 tot 334. Daar in kan ik berusten ; en elk, die dit ftuk verder gelieft doortedenken, kan, zonder mij, aldaar te recht geraaken.

De Geloofsbelijder had nu genoegzaame blijken gegeeven, van zijne waare geloofskennis van de grootheid zijner zonden en ellende. Maar kende hij die in verband met zijne verlosfing , zoo ais hij zelf die onder de drie Middelen, om beftendig getroost te leeven en te fterven, als het tweede, in een naauw verband met het eerfte, geplaatst had? Gingen deze twee ftukken dan ook bij hem hand aan hand gepaard? Dit moet ons blijken, uit de behandeling van het tweede ftuk; betreffende

D E S