Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. Deel. X. Hoofd, 509

ver, ("ƒ) of Clemens van Rome, of Lucas de Euangelift , (g) dan weêr Apollo; (//) nogtans zyn 'er eenigen onder de Kerkvaderen, welke uitdrukkelyk getuigen, dat Paulus dezen brief gefchreeven hebbe. (i) 't Is hier de plaats niet , alle deze getuigenisfen , en inzonderheid de redenen na te gaan, van des Schryvers denkwyze en Styl ontleend, om te bewyzen, dat Paulus werklyk de Schryver dezes briefs zy. De fcherpzinnigeJRidder Michaelis fchryft hem, naa een ryp onderzoek, aan Paulus toe. (k)

De Kerkvaders zyn het daarin niet alleen niet eens, dat ze een' anderen Schryver opgeeven, dan die het werklyk js ; maar nog meer, wanneer gevraagd wordt: in welke taal is deze brief oorfpronglyk gefchreeven? Clemens van Alexandrie zegt uitdrukkelyk , (/) Paulus hebbe hem , allereerft, in het Hebreeuwfch gefchreeven, maar vervolgens zy hy door Lucas, of Clemens van Rome in 't Griekfch overgezet. Dit gevoelen hebben, daarom, verfcheide

(f) Tertullianus de pudicitia, cap. 20.

Qf) Clemens Alcx. by Eusebius hift. eccl. lib. 1. cap. 19.

(fi) Lutiier in cap. 48. comm. 20. comment. in Genef.

(i) Concil. Laodicen. apud Eufebium. hift. eccl. lib. 3. cap. 3. Zie mede Joh. Andr. Cramer verklaar, van Paulus brief aan de Hebreen, 1 Deel, 2de en 3de verhandel. bladz. >3. enz. Utrecht 1777. in 4to.

(k) Verklaarini: van den brief aan de Hebreen, inleid. §4.

(/) Eusebii hift. eccl. lib. 6. cap. 31. Zie mede. Joh. Andr. Cramer , loc. cit, vyfde verhandeling , bladz. 144. enz. Utrecht 1777. in 410.

Sluiten