is toegevoegd aan uw favorieten.

Predikaatsien over het lyden en sterven onzes heeren Jezus Christus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om Jez%s 'van den T)ood te bevryden. 83

Maar Gene hadt niets bedreéven dat itraffe of des doods waardig ware. De befiisfing der Vraage , welke van beiden losgelaaten , en welke» veroordeeld moefte worden, hadt a.m de onzekere Uitfpraak van eene ongeftaadige Menigte niet behooren overgelaaten geweeft te zyn. Wel is waar, Pilatus hadt by dit voorftel geen ftrafbaar maar een loflyk oogmerk. Maar kan eene onregtvaardige daad door een goed oogmerk voor God en ons Geweeten ontfchuldigd worden? Moeten wy niet, wanneer wy eene waare Voorzigtigheid en Wysheid willen toonen , by een onfchuldig en loflyk oogmerk, ook goede en ónberispelykc Middelen voegen ? Hoe veel ruimde Pilatus door deezen flap aan Jezus Vyanden in, toen hy Hem met eenen Oproermaaker aan het Vojk voorftelde ? Bondt hy zig zeiven daardoor de handen niet, en ftondt zo veel af van zyne gezag als Regter, dat hy naderhand, door zyne eigen fchuld, genoodzaakt werdt, om een vonnis des doods over eenen Onfchuldigen uit te fpreeken, indien de flemme des Volks voor den fchuldigen zyn mogte ?

II. Door welk toeval, en door welke omftandigheid het Joodfche Volk, tegen alle verwagting van Pilatus, b woogen werdt om, niet Jezus, maar Barabbas te begeeren, wordt ons in F2 het