Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vloeibaare deelen'.

Ij

Wordt men in flaat gefield , om met meerder zekerheid de natuur te onderfleuncn en te heipen , alwaar dezelve onderfleund en geholpen Wil weczen.

Zo veel weetcn wij met zekerheid, dat uit het bloed menigvuldige vochten afgezonderd worden , welken in ieder deel in 't bijzonder, (zo als de vafa fpermatiea ons tot voorbeelden konnen dienen,) vcelerlcie veranderingen van vochten opleveren ; en even zo is het met dc uitzonderingen, waarvan de win door dc nieren ten voorbedde verflrckt.

Ik hcrhaale derhaiven nogmaals, dat daar alle de menigvuldige verrichtingen , alle af- en uit-zonderingen, en gevolglijk ook de gezondheid en het leven , ontwijfelbaar afhangen van eene gelijkwerkcndc kracht der vaste en vloeibaare deelen, dat daaruit overtuigende blijkt, hoe groot onze zorg moet zijn , om het levensvocht, (het bloed naamlijk,) waaruit alle vochten geboren , en waaruit dc gclijkwcrkende kracht volftrcktlijk onderhouden moet worden, niet zonder dc dringendfle noodzaakelijkhcid te verkwisten : het is voor de dierlijke huishouding reeds gevaarlijk genoeg, wanneer, door eene of andere oorzaak , eene onnatuurlijke of bovenmaatigc ontlasting van bloed de gezondheid krenkt ; cn het moet derhaiven ontwijfelbaar van fchroomclijke gevolgen weezen, wanneer men bovendien , door een herhaald aderlaaten, nogmaals een goed gedeelte van dat vocht wegneemt , daar het aan gemelde onnatuurlijke of bovenmaatigc evacuatie in geenen deele fchuld heeft ; en al ware het dat de overvloed van dit levensvocht, in dit geval ook befchuldigd mogt konnen worden , zo kan die overvloed

Sluiten