is toegevoegd aan je favorieten.

Kroonwerk; of Laatste eeuwbazuin.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i?S )

dat alle oproerige cabaalen, door partyzuchrige en twistftoo* kende lchotfciuif.en verwekt wordende , door middel van dien den hartader zullen wordenafgefneeden. Wat zal ik verder zeggen van 't jaar 1856, dar vruchtbaar in ftrydige zoet* ken van eene kluchtige aart zal zyn? zou men geen zeven jaaren lang in de fchoolen van Socrates en Plaio verkeerd moeten gehad hebben , om ter goeder trouwe te gelooven , of liever zedelyk overreed te worden, dat door de ontmaskering van myne Aftrologifche Gocheltas, Luce clarius blykbaar is, dat men in dit wonderjaar, meer dan in voorige tyden, de gekken een onverzoenelykenhaattoedraagen, en nogthans hun allen met voortreffelyke eeramten, jaarwedden, en allerleie onverdiende belooningen ophoopen zal? zie daar een gedenkwaardig voorbeeld, van twee in het oog loopende ftrydigheden, welken ten gelukke der waereidlingen ftaan zamentewerken, eensdeels, vermits de gezelfchappen op die manier van het byzyn der zotten ontlast zullen worden, en anderdeels, om dat de vernuftige verftanden , doorgaands fchadelyke werktuigen voor de zamenleeving zyn, wanneer zy aanzienlyke Staats-of Stads bedieningen bekleeden : ik heb vervolgends ondervonden dat myne Altrohgifcbe Gocheltas ,in de uitwerking geen kinderIpel is, toen zy my de laatftemaal in myn ftudeerkamer van verwondering deed zweeren, over twee ftrydige zaaken, waarvan my niet geheugt in myn' leeftyd iets diergelyks gehoord te hebben; trouwens het werk van een Aftrologist beftaat zo zeer niet in waereidfche gebeurtenisfen te hooren', als wel in dezelven natelpooren en te voorzeggen : die wonderknoop, met belang tot het jaar 1856, feheen tot zyne be. doeling te hebben, om in het gantfche Land voortaan , wegens bedekte inzichten, de jaarlykfe kermisfente doen verbieden , terwyl men aan den anderen kant, op hoog gezach, het bywoonen van fchouwburgen, fpeelhuizen en openbaare plaatzen van ontucht aanmoedigen zoude: twee foortgelyke ftrydige zaaken, die weinig met het gezond verftand overeen te brengen waren, moesten, volgends myne Aftrologifche Gocheltas, al mede tot een goed einde op de waereld

uit-