Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cefleldkeid van bet Vaderland, voortvloeijen. 507

menflel derzelven min bekwaam is, om welbereide vogten aftefcheiden ,• want:

2. De Lever in grootte en uitgebreidheid toeneemende , ontflaat 'er eene verandering in den overgang by de hairfyne buisjes , die knobbelachtig of korlachtig worden ( aemofi") , of de

oorzaak ligt zynde, fpongieus (c). ' jjaar

wordt dan in 't gemeen wel meerder gal, maar minvermogende, afgefcheiden (</), om, benevens het alvleesfap (Succus pancreaticus) , ifi welk affcheidend werktuig het zelfde gefchie'dt eene behoorlyke vermenging in den twaalfvingerigen darm ( Inteftinum duodenum ) , van de herwaards aankomende Voedfels uit de maag, te doen : waar uit veele wanorders in de dierlyke huishouding ontftaan (<z).

§. CLXXXVII. Deeze Beginfels leggen

i- In verfcheide onderwerpen den grond tot die ziekten, welke boven, in de uitwerkfelen eener vogtige lucht ( §. XL.V zyn opgenoemd. J 1 r

2. Geeven zy in de gezonden, die gaan en ftaan , maar min genoegzaame beweeg hebben , oorzaak tot Obfirucfiones hypochondriac*,

(opco Ibidem, Se&. f. §. IX. pag. 32. (.d) Ibidem , pag. 3-;.

m&nSJ' H°FFMAN * mtorm

Sluiten