Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REIZE LANGS DEN RHYN. o7

dat de Provincie van Holland zoo buitengemeen volkryk is en zoo ryklyk voorzien van allerlei levensmiddelen tot eenen maatigcn prys. Het is bekend dat 'er geen ftukjen gronds in Europa is dat zulk een groot getal inwooneren in eene kleine ruimte onderhoudt. De dorpen cn gèhugten liaan in eene behoorlyke evenredigheid tot het getal der groote volkryke fteden. My is verzeckerd dat van zeventig dorpen onder het Heemraadfcliap van Rhynland niet minder dan veertig alle de waaren die zy van elders moeten hebben, en alle de manufaclaiuren uit de ftad Leyden haaien en dezelve met de noodwendigheden en overtolligheden des levens betaalen. De Provincie Holland onderfcheidt zig, gelyk gy weet, door de rykhcid van haare weiden. ZuidHolland levert eene ongelooflykc menigte boter, beter van {"maak dan uwe lerfche, waai van de inwooners tot eenen maatigcn prys ryklyk voorzien worden, en die daarenboven nog een gewigtig artykcl van uitvoer is. Noord-Holland is hoofdzaaklyk beroemd om zyne kaas. Gy kunt u van den overvloed van dit artykel eenig denkbeeld maaken , als ik u zeg dat in de kleine ftad Edam elke week niet minder dan twee honderd en vyftig duizend ponden ter markt gebragt worden, cn op de wecklykfc markt van Alkmaar worden meer dan drie honderd duizend ponden verkogt; dc boter en kaas is niet duur, fchoon 'er veele omftandigheden zyn die aanhoudend te zaamen loopen om deeze waaren buitenfpoorig te doen ryzen, Het arbeidsloon is hoog, de belastingen

Sluiten