is toegevoegd aan uw favorieten.

De Rhyn of Reis van Utrecht na Frankfort.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4=8 REIZE LANGS DEN RHYN.

„ fcluyven ontdekte. Hy ontdekte eerst de druk„ konst in de ftad Straatsburg, en bragt dezelve „ naderhand tot volkoomenheid in de ftad Mentz. ,, Joh. Mantel wierd daarna ryk door veele boeken ,, naauwkeuriger en fierlykcr te drukken."

Ik zou nog verfcheiden getuigenisfen van dien aart kunnen bybrengen, doch het volgende feit zal die onnodig maaken, en fchynt eenen hellisfenden voorrang te geeven niet alleen aan de ftad Straatsburg over Mentz, maar aan Jon. Guttenberg over alle andere mededingers.

De onvermoeide Meerman , die den grootften lof verdient voor zyne uitgebreide nafpooringen en voor de naauwkeurighcid, die hy overal laat blyken, fchoon hy my ontzagchelyk veel moeite gegeeven heeft door de verwarring , die 'er in zyn werk heerscht, is in ftaat geweest echte Hukken bytebrengen yan een pleitgeding, zoo als zy in de archiven van Straatsburg geregistreerd zyn. Dit pleitgeding had plaats in het jaar 143S, en de volgende belang-? rykc byzonderheden zyn daaromtrent aan het licht gebragt. Het fchynt dat J. Guttenberg van Straatsburg geboortig was, dat hy een uitmuntend Werkman was, dat byzonder veel eer was in eenen tyd toen alle konstcn als geheimnisfen geëerd wierden. Hy had zig verbonden om eenen zekeren An■dries Drizehnics te onderwyzen (welke naam, om het in het voorbygaan te zeggen, ondanks zyn pedanten latynfchcn uitgang, Hechts Hoogduitsch is en Dertien betekent) in de konst van fteenen te

po-