Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

500 REIZE LANGS DEN RHYN.

de Keurvorsten en wettige Afgevaardigden. 3. Hunne Pages met hunne Opperhoofden of Page-meesters. 4. Hunne Notarisfen , Secretarisfen en Pvaaden. 5- De Ruitery van de Afgevaardigden. 6. De Keurvorsten en Afgevaardigden, die naar hunnen ouderdom ryden, de jongde Keurvorst rydt voorüit en de andere volgen in diergelyke orde ; voor in den trein volgt de Opper-Hof-Marfchalk, met een zwaard dat in de fchcde is, in zyne hand, dc punt opwaarts houdende. De Vertegenwoordiger van den Keurvorst van 'Saxen draagt ook een zwaard, in hoedanigheid van Marfchalk des Roomfchen Ryks.

De trein wordt ter weder zyde begeleid door de Lyfwagt der Keurvorsten.

De Keurvorsten worden ontvangen door de BiSfchoppen en andere Geestlyken, als zy de kerk inkoomen, en worden naar het Choor gebragt. Die van den Roomsch-Katholyken Godsdienst neemen plaats onder roode gehemelten regt over het Altaar, aan welk eene Hooge Mis gedaan wordt. Als deeze verrigt is, verzamelen zy rondom het Altaar en dc Keurvorst van Mentz neemt hun den gewoonen eed af. Nu gaan zy naar de verkiezing kamer, die het Conclave genaamd wordt. De deur wordt door den Ryks-Marfchalk gefloten en door den Kcizerlykcn Kamerbewaarder met eene flaf in de hand bewaard. Deeze eer wordt altyd aan eenen Graaf van WerTHer vergund. In deeze kamer neemt dc Keurvorst van Mentz de Memmen op, en brengt dan de zyne uit. Hy, die de meefte ftemmen heeft, wordt voor

Kei-

Sluiten