Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

x<4 HISTORIE der

behulp van Boeken en Spraakkunsten een Taal, welke men wil, kan leeren, zonder eenige verfceenng mee hun, die dezelve fpreeken, te hebben. De gantfche Griekfche geleerdheid was toen nog in Italien bello. ten, alwaar de Geleerden van Griekenland, de rampen van hun Vaderland ontvliedende , zich kwamen nederzetten. Besfarion bewoog Purbach naar dat Land te rug tekeeren, om aldaar, met zynen Leerling Regiomontanus, die niet minder lust tot het leeren van die taal hadt, de beginfelen der Griekfche taal magtig te worden. Hy ftondt op het punt om te ve;trekken, toen eene onverwachte ziekte hem , tot groot leedwezen van alle beminnaars der Weeten. ichappeh, in 1461 wegrukte: hy hadt, fchoon eerst in den bloei zyner jaaren zynde, reeds veel voor de Weetenfchappen gedaan, en beloofde nog meer voor het vervolg. Men maakte hem dit graffchrift, dat op zyn graf in de Domkerk te Weenen geleezen wordt.

KxtincJum, dulces, quidnam mefletis, Amici'i Fata vocant, Lachefis ftc fwi fila, trahit.

D.-Jlituit terras animus, Ccelumque revifit9 Ou<s femper coluit, liber ut aftra colat.

De Schriften van Purbach, welke het licht gezien hebben, zyn zyne Theorica der Planeeten (e), eenige Waarneemingen van Eclipfen, die Wülebrordus SnelIvis in druk heeft gegeeven (f), zvne Tafelen der Eclipfen voor den Meridiaan van Weenen (g), zyn Bock over het Meetkundig Vierkant (hu Een Wiskundige der l'niverfneit van Weenen heeft eene Naamlyst der handfchriften van Purbach uitgegeeven (i). De Heer GaJJendi heeft het leveu van dien Jterrekun-

di-

(t) Theoricce nova planet. Purbachii. cum. notis Reinoi-

ViteS. 1580, 8<j' (ƒ) Obf. Hnjfiaca, app. p. 12. :,iT) 15' 4- «'» f*(,'z> Nori;nbjn;83, 1544- 4°(i) Tab. eclipf. fuprü citata.

Sluiten