is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie der wiskunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33

HISTORIE der

gen de Wiskundigen uitgebragt. Het is een ieder bekend , dat de Sterrewikkers , welke Rome geduurende veele eeuwen als overftroomden, zich aldaar onder dien naam bekend maakten; zy hadden nog dien naam ten tyde van den H. Auguftinus, van wien men eene Leerreden leeft, die by gelegenheid der verzoening van één deezer gewaande Wiskundigen met de Kerk gemaakt is (ff). Maar de verftandige lieden , de Wysgeeren, zelfs de Keizers, opftellers van die herhaalde vonnisfen om de Wiskundigen uit het Ryk te bannen, willen onderfcheid te maaken tusfchen de waare Wiskundigen en de bedriegers, die hunnen naam onrechtmaatig aan zich trokken; zy fpraken met lof van de eerden, terwyl zy tegen de anderen opftonden, of ftraffen tegen dezelven verleenden. Zelfs is 'er een befluit van de Keizers Tbeodofias en Valentinianus (y), dat hen, welke der Meetkunde toegedaan zyn, of zich in dezelve oeffenen, eertytels, als die van SpeÜabiles en ClariJJtmi ,-toefchryfr. Vóór hun hadden de Keizers Diocletianus en Maximianus door eene uitfpraak verklaard, dat het algemeen belang vorderde, dat de Meetkunde begunftigd wierdt: Artem Geomelrice difcere atqiie exercere publicè intereft,

VIII.

Thans heb ik tegenwerpingen van eene andere natuur te beantwoorden; deeze betreffen niet de zekerheid der "Wiskunde, maar eeniglyk den rang die zy onder de menfehelyke Weetenfchappen verdient te houden. Het is hedendaags zeer ge-reen te zien dat mannen van Studie hunnen toeleg maaken, om deeze Weetenfchappen in alle gelegenheden te verachten , en de verdiende van hen , welken daarin uitmunten, te vernederen. Mem hoore den Abt Des Fontaines, die vermaarde man door het ampt dat hy in de Letterkunde zo lang bekleed heeft: indien men hem wil gelooven, heeft men Wiskundigen met Schoolgeleerden zien bloeijen in de eeuwen, welken het meeft van fmaak , van waare weetenfchap en.

fcherp-

(x) In P/alm LXI. p. 32. ed. Frob. van 1556*. (?) L. 2. Cad. de excufat. artif.