is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie der wiskunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4ofS HISTORIE jje&

vcning moeft zyn. Wanneer zulks niet gebeurde, het, géén aanwees dat de nachtevening in den nacht wa? voorgevallen, verkoos inen twee waarneemingen, in welke die ichaduw , op het holrond deel des hoepels geworpen, in eene verfchillende richting zich op gelyke wyze vertoonde, en het midden van den afftand tusfchen de waarneemingen , werdt alsdan voor het tydftip der nachtevening gehouden. ■ 'De Ringen dienden nog tot verfcheide Sterrekundige oeffemngen, voornaamelyk om de Lengte en Breedte van een Hemellicht onmiddelyk en zonder re-, kenen te bepaalen; een nuttige uitvinding in tyden, toen de Klootfche Driehoeksmeeting nog ftondt ge booren te worden, of in de kindsheid was. Men deedt zulks op de volgende wyze. Wilde men de plaats van een Ster , by voorbeeld , waarneemen, draaide men het Werktuig op de Poolen van den Equator zodanig, dat de plaats der Ecliptica, in welke de Zon zich toen bevondt, ten aanzien van den Meridiaan in een gelyken ftand , als die van de Zon zelve, was. Zonder te vertoeven mikte men naar de Ster door de vizieren des hoepels, welke op de Poolen der Ediptica beweegbaar was; het punt waar in die hoepel de Ecliptica doorfneedc, of de verdeeling, welke de wyzer aanwees, gaf de plaats van de Ster in Lengte, cu de verdeeling, op welke de vizieren van den beweegbaaren hoepel ftonden, gaf ter zeiver tyd haaren afftand van de Ecliptica, of haare Breedte. Deeze wyze-van waarneemen was yoornaamelyk van dienft ten, opzichte van eene Planeet, welke men ter zeiver tyd als de Zon boven den Horizon konde zien , als de Maan en Venus in zekere omftandigheden; want men konde te gelyk mikken naar de Zon, door de plaats der Ecliptica, alwaar zy in 'c oogen blik der waarneeming was, en naar het Hemellicht, door de vizieren van den beweegbaaren hoepel , hetgeen veel zekerder was. lp alther , de vermaarde leerling van Regiomontanus, deedt zyne waarneemingen op deeze wyze, en Tycho hadt Ringen in zvn Obfervatorium van Uraniburg. Doch alhoewel dit Werktuig zeer

kun-