Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VV l S K Ü Ü D E. Üï. Dal. VI. Éeek. fft|

om haar in 4t niet te doen wegzinken. Misfchien 2al het voor fommige lieden eene oorzaak vaa verwon* dering zyn, onöenigheden te zien oiuftaan in den fchoot eener weetenfchap, welkers natuur haar daar van gantschlyk zou moeten bevryden. Maar die. geenen welke de gefchiedenis van 't menschSyk veritand kennen, weeten dat'er weiöig voortrefFelyke vindingen zyn, welke geene tegenttribbdingen ondergaan hebben, en dat dikwerf de nayver, door een weinig vooringenomenheid geholpen» zeer ach* tingswaardige mannen tegen zeer nuttige nieuwig. heden heeft doen opftaan. Daar benevens durven wy zeggen, dat, als wy van dien twist verflag gedaan zuiien hebben, dezelve alleen voor lieden, welke onbekwaam zyn cm de tegenwerpingen en beantwoordingen op prys te ftellen, eene oorzaak van'ergernis, en eene reden om de zekerheid der Meetkunde verdacht te houden , zyn kunne.

In st eerst waren 'er Meetkundigen, welke, zon" der de nieuwe Leerwyze rechtftreeks aan te tasten, haare voortrefTelykhetd poogden te verdonkeren. Een zodanige was onder anderen.de Abt de Catelan, een yverig Cartefiaan tot de aanbidding toe, en die zich reeds berucht hadt gemaakt door eene ongegronde twist , welke hy met den Beer Huyghens gezocht hadt, by gelegenheid zyner Theorie van het llingerpunt, Centrum Qscillationis genaamd, Deeze Abt gaf in den Jaare 169a een Boek in 't licht, getyteld i Logijlique univerfelle, en Methode pour les ianeentes, enz. Hy zeirie in een kort bericht voor hetzelve, dat die proeve dienftig was om te toonen, dat het beter was zich toe te leggen om de grondbeginfelen van den Heer Defcartes over de Meetkunde verder voort te zetten, dan nieuwe Leerwyzen te zoeken. Maar men kan zich bezwaarlyk van eene foort van verontwaardiging onthouden, als men ziet dat die geheele Verhandeling niets anders is dan de Differentiaal-Rekening, op eene ongefchikte wyze, onder eene minder gemaklyke en minder voordeel!ge bepaaling, vermomd. Ook doet oie Schryver Mm a gesn

Sluiten