Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de LEGERZIEKTEN. 199

ren krygen, of nat liggen; in welk geval de Roodeloop, in reden van de voorafgegaane hitte , meer of min zal heerfchen.

De meeste zieken beginnen omtrent het midden of einde van Augustus, terwyl de dagen nog heet zyn, maar de nachten koel en dampig, met mist en daauw; om dezen tyd, zoo niet vroeger, begint de Roodeloop te heerfchen; en fchoon deszelfs hevigheid met het begin van October afneemt, de Aflaatende Koorts (febris intermittens) echter veld winnende, blyft hy het overige van den veldtocht duuren, cn houdt nooit geheel op, zelfs niet in de kwartieren, voordat de vorst begint. .

De ziekten zyn in het begin van lederen veldtocht zoo gelykvormig, dat men het getal der zieken bykans voorzeggen kan; doch voor het overige van het faizoen kan men niet voorzien, hoe veele 'er van het begin van den herfst tot het einde van dat jaargety ziek zullen worden, omdat de ziekten dan van eenen befmettelyken aart zyn, en meest van de hitte

van den zomer afhangen. By het eindigen

van den veldtocht in Duitschland, was het getal der zieken in de hospitaalen tot dat der gezonde,

als 3 tot 13. In het jaar 1747, toen de

troepen het veld verlieten, maakten de zieken omtrent \ gedeelte van het geheele getal uit; maar indien men het detachement, 't welk men dat jaar in Zeeland zond, afzonderlykbefchouwt, was die evenredigheid byna het omgekeerde; want de gezonde manfehappen waren tot de zieken , Hechts als 1 tot 4. — Met het fluiten van den veldtocht in 1744, hadden wy maar één uit 17 ziek; fchoon de helft van de Armee uit nieuwe manfehappen beftond; en het volgende jaar, N 4 het

Sluiten