Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de ROTTING. es

once Citroen-fap verzadigd met een fcrupel zout van Alfem, de rotting ten naastenby zoo fterk tegenftond, als vyftien greinen falpeter; en, als de proef gedaan werd met Osfe-gal , dat dan twee dragmen van dat mengfel meer rottingweerende was dan een fcrupel falpeter. — Verder, dat falpeter , vergeleken met de drooge middelflaehtige zouten (falia neutra), van elk evenveel gewigt neemende , fterker rottingweerende was in het vleesch te bewaaren, dan alle die ik onderzogt heb.,— Het Ammoniac-zout kwam. hier het naaste by, en ging het zelfs te boven in de proef met osfe-gal. — Na deze fchecnen het fal diureticum , de tart ar us folubüis , en de tartarus vitr.iolatus bykans dezelfde rottingweerende kracht te hebbea.

VIL Proefneeming.

Tot dus verre heb ik onderzogt de gemeene middelflachcige zouten, die, hoe krachtig zy in het wederftaan der rottinge ook zyn mogen,niettemin moeten wyken voor fommige harstachtige zelfftandigheden, en zelfs voor eenige plantgewasfen die ik beproefd heb. — Want Myrrhe, ontbonden in een waterachtig fcheivocht (menfiruu n) werd bevonden ten minfte twaalfmaal meer rottingweerende dan zee-zout. — Twee greinen Campher , gemengd met water, bewaarde het vleesch beter, dan zestien greinen zee-zout: en ik verbeelde my, kon men de Campher beletten te vervliegen of te ftollen aan de kanten van het flesje dar een half grein, of zelfs minder, genoeg zou geweest zyn. Een aftrekfel van eenige weinige greinen Virgienifchen Slangen-wortel was krachtiger dan twaalfmaal B 4 zoo

Sluiten